Bondster: potenciální hvězda trhu?
Volejte +420 283 061 555

Bondster: potenciální hvězda trhu?

Napsali o nás
Bondster: potenciální hvězda trhu?

P2B platforma Bondster umožňuje investorům investovat do půjček právnických osob, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým či movitým věcem. Výnos se pohybuje mezi 5 % až 15 % ročně.

FONDSHOP.CZ I 21. ZÁŘÍ 2017

V červnu tohoto roku se na českém trhu objevila nová P2B platforma Bondster, která umožňuje investorům investovat do půjček právnických osob, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým či movitým věcem. Mimo to Bondster nabízí či chce nabízet také řadu v ČR poměrně výjimečných a zajímavých funkcí jako autoinvest, likvidita, garance zpětného odkupu v případě nesplácení dlužníka po určitou dobu a do budoucna i sekundární trh.
Svou pozornost si tak Bondster bezesporu zaslouží, a proto se na tuto platformu (či chcete-li investiční tržiště) podíváme nyní detailněji. Jen pro připomenutí - o možnosti „investovat do půjček“ jsme psali například už ve FS 10/2016, kde jsme se mimo jiné podívali na některé v té době v ČR dostupné P2P platformy. Ty měly ale vždy společné to, že šlo o půjčku fyzické osoby (vás investora) také fyzické osobě (např. z reklamy tak populární „na karavan“). Investiční tržiště Bondster ale pracuje na principu P2B, tedy jak jsme již uvedli, můžete investovat do půjček právnických osob. Už jen minimálně tím je investiční tržiště Bondster z pohledu ČR zajímavé, byť nejde o jedinou takovouto platformu svého druhu dostupnou v ČR.

O CO JDE?
Investiční tržiště Bondster je provozováno společností Bondster Marketplace, která je regulovaným subjektem ČNB v oblasti platebního styku. Pro zajímavost, samotný název „Bondster“ vychází z anglického výrazu bond, tedy česky dluhopis. To proto, že dluhopisy investorům přinášejí pravidelný a předem stanovený výnos a cílem investičního tržiště Bondster, jak uvádí její představitelé, „je umožnit investorům získat stejné výhody za ještě atraktivnějších podmínek bez nutnosti složité administrativy a potřeby vysokého objemu finančních prostředků“. Nicméně nyní již k faktům. Vše je vlastně velmi jednoduché.

Jak obecně fungují P2P či P2B platformy vysvětlovat nebudeme, ostatně každý náš čtenář to jistě ví, nebo si může přečíst onen článek z loňského roku. Tedy. Poté, co se na platformě zaregistrujete a splníte všechny potřebné formality (odsouhlasíte investorskou smlouvu, vyplníte osobní údaje a odsouhlasíte obchodní podmínky, tzn. vše jde online), dostanete se k nabídce jednotlivých půjček. Mimo to, že si můžete nechat vypsat půjčky všechny, můžete samozřejmě použít i různé filtry a nechat si tak zobrazit jen ty, které splňují nějaké vaše konkrétní požadavky. V době psaní tohoto textu bylo v nabídce 22 různých půjček, a to v naprosté většině od společnosti ACEMA, případně také od společnosti BEZ BANKY. Samozřejmě se nabízí otázka, jestli je nabídka od jedné, respektive dvou nebankovních institucí dostačující. Z dlouhodobého hlediska by byla odpověď ne, ale je třeba si uvědomit, že Bondster je na trhu teprve krátce, jen pár měsíců. ACEMA byla vybrána jako první partner proto, že patří k nejvýznamnějším poskytovatelům nebankovních půjček na trhu. Následovala ji společnost BEZ BANKY. Ta vám může připadat povědomá mimo jiné proto, že jsme v minulosti psali o investičním fondu RENDIT, jehož je součástí. Již nyní je přitom podle vyjádření majitelů Bondster v jednání s dalšími poskytovateli půjček a lze proto čekat, že se brzy dočkáme rozšíření nabídky. Ostatně společnost nemá malé cíle. Chce expandovat do Evropy a na začátku příštího roku by chtěla mít kolem 7000 investorů a zhruba čtvrtmiliardy v investované částce.

JAKÁ JE NABÍDKA?
Již jsme uvedli, že v době vzniku tohoto textu je v nabídce 22 různých půjček/ možností investice s tím, že jejich roční výnos se pohybuje od 4,9 % p.a. až po 15 % p.a. Délka investice se poté pohybuje od 5 měsíců (což je ale aktuálně výjimka) až po dlouhých 210 měsíců. Nabízený potenciální výnos je tedy poměrně vysoký, a ačkoliv samozřejmě nemůžeme vědět, jaké půjčky budou v nabídce třeba za 2-3 roky, lze očekávat, že by mělo investiční tržiště Bondster stále nabízet možnost investice do půjček s atraktivním výnosem, protože jde prostě o jednu z podstat platformy.

Aktuálně tvoří většinu půjček hypotéky, byť k dispozici jsou samozřejmě i jiné podnikatelské půjčky. Společné mají to, že jsou vždy zajištěny, typicky nemovitostí, což si ostatně můžete sami před investicí důkladně prostudovat. Platforma je v tomto poměrně vstřícná a všechny potřebné informace jsou snadno do- hledatelné, byť někdy mohou být stručné.
Pokud jde o délku investice, tak asi každého hned na první pohled zaujme, že aktuálně je průměrná doba investice opravdu dlouhá (což souvisí i s typem půjček) a nabízí se tak hned otázka, jestli může investor z investice vystoupit dříve než v době její splatnosti.

CO KDYŽ CHCI INVESTICI PRODAT DŘÍVE?
Zahraniční platformy fungující na obdobném způsobu, problematiku předčasného vystoupení z investice obecně řeší tzv. sekundárním trhem. Tzn. svou investici můžete odprodat jinému investorovi, který o ni projeví zájem, běžně za nějaký standardizovaný poplatek, kolem 1 % až 2 %. Bondster aktuálně sice sekundární trh nenabízí, ale do budoucna jej plánuje. Navíc i bez něj je už nyní možné z investice vystoupit i dříve. Bondster totiž nabízí možnost „pravidelného vystoupení z investice“. Celá věc funguje v praxi poměrně jednoduše, byť vysvětlení je trochu komplikovanější. V momentě, kdy si vybíráte půjčku, vidíte mimo jiné také kolonku „vystoupení“. V té je uvedeno procento a také nějaký popis, jako např. „ročně“, „čtvrtletně“. Ono procento značí, za kolik můžete ze své investice případně vystoupit a onen termín pak značí, kdy můžete vystoupit, resp. v jakých periodách. Pokud je tedy např. uvedeno 1 %/ ročně, pak to znamená, že poplatek za vystoupení je jedno procento, a že můžete vystoupit nejdříve za rok v daném termínu, kdy se vám otevře „pětidenní okno“ a poté až opět zase za rok. Tedy, pokud byste např. investovali do půjčky, ze které je možné vystoupit „ročně“ a svou investici byste provedli řekněme 1.9.2017, pak z ní můžete předčasně vystoupit 1.9.2018 až 5.9.2018, dále poté 1.9.2019 až 5.9.2019 a tak dále. Máte tedy zaručeno, že můžete z investice vystoupit před její splatností, ale jste omezeni v tom kdy. Platí přitom, že aktuálně všechny půjčky od společnosti ACEMA nabízejí právě vystoupení minimálně ročně (některé i čtvrtletně) za poplatek 1 %. Půjčky od BEZ BANKY pak dokonce nabízejí „garanci likvidity“, tzn., že z nich můžete vystoupit kdykoliv, ovšem za 2 %.

Výše zmíněné parametry ale neberte nijak dogmaticky, jsou na uvážení dané společnosti a mohou se časem měnit. Obecně zde ale prostě i bez existence sekundárního trhu možnost vystoupení je, jen je dobré si pohlídat, jak často a za kolik. Výhodou oproti sekundárnímu trhu je, že nemusíte čekat, jestli vaši investici někdo bude chtít vůbec koupit, což může být zejména na malém trhu problém.
Pokud nicméně investiční tržiště Bondster do budoucna sekundární trh rozjede, jak plánuje, a zachová i onu možnost pravidelného vystoupení, mohlo by jít o ideální kombinaci.

VÝNOSY A RIZIKA
Jak jsme již uvedli, investiční tržiště Bondster aktuálně nabízí k investici půjčky s ročním výnosem mezi cca 5 % až 15 % s tím, že většina půjček se pohybuje v rozmezí 8,5 % p.a. až 11,5 % p.a. To není vůbec málo a jde skutečně o atraktivní hodnoty i při srovnání s konkurencí, ať už P2P platforem nebo zahraničních P2B platforem, které jsou dostupné i u nás. Při takto zajímavém výnosu se nicméně samozřejmě ihned nabízí otázka, jaká je rizikovost takovéto investice. Předně, stejně jako všude jinde i zde platí poměr riziko-výnos, a s tím je potřeba počítat. Nicméně. Úvěry jako takové jsou zajištěny, a tak v případě nesplácení ze strany dlužníka existuje reálné zajištění, které by mělo z větší části investici daného investora pokrýt. Představitelé Bondster pak také uvádějí, že si vybírají za partnery jen ty poskytovatele (tzn. ony společnosti jako ACEMA atd.), kteří mají hluboké zkušenosti a znalosti, na trhu působí dlouhodobě a umí si své dlužníky řádně prověřit a případně i pohledávky úspěšně vymáhat.

U vybraných úvěrů je také nabízena garance zpětného odkupu, byť je třeba podotknout, že v době vzniku tohoto textu byla tato služba k dispozici jen u malého množství z nabízených půjček. Pro vysvětlení, ona garance zpětného odkupu znamená, že poskytovatel půjčky garantuje navrácení dlužné jistiny a úroků v případě, když je klient po určitou dobu v prodlení se splácením. I díky těmto opatřením je LTV u některých půjček třeba jen 20 %, i když obecně se pohybuje někde kolem 40 % až 60 %, což je pořád dobrá hodnota. Platí také, jak jsme ostatně již naznačili, že u každé půjčky je uvedeno, jak je zajištěna a často je dostupné i PDF s oceňovacím posudkem. Toto vše je dobré si před samotnou investicí prostudovat, stejně jako silně doručujeme seznámit se i se společnostmi, které danou půjčku nabízejí, tedy aktuálně ACEMA a BEZ BANKY.

CO JE JEŠTĚ DOBRÉ VĚDĚT
Minimální investice do půjček začíná už na velmi nízkých 100 Kč a maximální hranice celkové investice není omezena. Zásadní je také poplatková politika. Ta je nastavena tak, že investor v prvních třech měsících neplatí žádné poplatky, nicméně po uplynutí této doby platí 1 % ročně z proinvestované částky. To není vzhledem k nabízeným výnosům mnoho a jde o konkurenceschopnou poplatkovou strukturu i vůči zahraničním platformám. Ty sice mohou být i levnější, ale mnohdy jde také jen o „zaváděcí nulové poplatky“, které se mohou časem měnit.

Když už jsme zmínili onu zahraniční konkurenci, tak podotkněme, že investiční tržiště Bondster skutečně nabízí či má v plánu nabízet poměrně pokročilé funkcionality, kterými většinou disponují zahraniční platformy, a to lze jedině přivítat. Máme tím na mysli například funkci autoinvest nebo již probíraný sekundární trh. Výhodou pro českého investora je samozřejmě také to, že všechny půjčky jsou, celkem logicky, v české koruně, takže zde není měnové riziko, na rozdíl od situace, kdy by investor využil některou ze zahraničních konkurenčních platforem. Některé z nich jsou totiž sice dostupné i v českém jazyce, ale investic v CZK je v nich velmi málo. 

Investiční tržiště Bondster má tak skutečně dobře nakročeno k tomu stát se pro investory velmi zajímavým. Aktuálně je největší problém v relativně malé nabídce úvěrů jen od dvou nebankovních společností (de facto spíše jedné). Někomu také může, vzhledem k obecně poměrně dlouhé splatnosti půjček, vadit prozatímní absence sekundárního trhu. Ta je sice nahrazena funkcí „pravidelné vystoupení z trhu“, ale to nemusí každému, vzhledem k popsaným omezením, vyhovovat, byť oproti sekundárnímu trhu má tato funkce i nepopiratelné výhody. Nemusíte také například čekat a zajímat se o to, jestli od vás někdo investici vůbec koupit chce. Výše nastíněné problémy by navíc mohly v příštích měsících zmizet, protože jak jsme uvedli, Bondster má v plánu jak zařazení nových nebankovních společností do nabídky, tak zřízení sekundárního trhu.

Celkově tak může investiční tržiště Bondster představovat velmi zajímavý způsob, jak můžete své portfolio snadno rozšířit o další, s tradičními aktivy nekorelované produkty se zajímavým výnosem. Díky nízké minimální investici navíc není problém takto pravidelně investovat, nebo si vše jen zkusit. ■

Jiří Mikeš
FONDSHOP.CZ I 21. ZÁŘÍ 2017


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky