Jak danit výnosy na investičním trhu Bondster
Volejte +420 283 061 555

Jak danit výnosy na investičním trhu Bondster

Jak danit výnosy na investičním trhu Bondster

Vzhledem k faktu, že platforma Bondster nestrhává při vyplácení úroků investorům daně automaticky, tak investoři mají povinnost výnosy zdanit samostatně pomocí daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V následujícím článku se dozvíte, kdo musí podat daňové přiznání, do kdy, jak se vyplňuje formulář a v jaké výši je zdanění. Tento text vychází z verze zákona platné pro rok 2018 a je platný pro české daňové rezidenty fyzické osoby. U právnických osob, které mají investice zahrnuty do obchodního majetku, se postupuje dle účetních a daňových předpisů pro podnikatele. Pokud se v dalších letech způsob zdanění výnosů změní, tak vás budeme informovat.

Kdy musí investor podat daňové přiznání?

Nejdříve je nutné uvést, že zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) myslí na malé investory. V §38g(2) je stanovené, že „Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkovou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.“

Pokud tedy máte jenom mzdu a investujete jenom na Bondster, kde vaše roční výdělky nepřesahují 6000 Kč, tak následující text nemusíte číst dále. Daňové přiznání nepodáváte a tudíž ani příjem nezdaňujete. Nicméně většina investorů má na platformě vyšší výdělky, případně investují nejenom na naší platformě. Limit 6000 Kč z investic a jiných příjmů je proto většinou překonaný, takže je nutné podat daňové přiznání.

Co se týče podání daňového přiznání, tak je nutné dodržet lhůtu do konce března. Případně lze přiznání podat do konce června, pokud investor spolupracuje s daňovým poradcem.

Jak se zdaňují příjmy na Bondster?

Příjmy na Bondster, které vznikají na základě smlouvy o postoupení části úvěrové smlouvy, jsou dvojího druhu – úroky a splátky jistiny. Dle posudku daňové kanceláře, který jsme si ohledně platformy Bondster nechali vypracovat, mají obdržené úrokové příjmy charakter příjmů spadajících do § 8 ZDP – příjmy z kapitálového majetku, konkrétně § 8 odst. 1 písm. g) – úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, neboť investor se ve vztahu k části úvěru fakticky dostává do pozice věřitele-poskytovatele úvěru, a tudíž inkasuje úrokové příjmy.

Příjmy plynoucí investorovi z titulu splátek jistiny nejsou až do dosažení kupní ceny jistiny předmětem daně z příjmů.

Proto se investoři musí zaměřit zejména na úrokové příjmy. Na platformě Bondster najdete pod odkazem „Výpis z účtu“ výpisy za aktuální měsíc, předchozí měsíc, aktuální rok a předchozí rok. V tomto výpise najdete několik položek. Pro zdanění jsou důležité položky „Obdržený úrok“ a „Obdržené sankční poplatky“. Tyto dvě položky jsou uvedeny jak u korunových, tak i u eurových investic. Doporučujeme, abyste si kvůli archivaci stáhli výpis i pomocí excelu. V případě daňové kontroly pak budete vždy mít k dispozici údaje, na základě kterých jste vyplnili daňové přiznání.

Pro vzorové vyplnění formuláře budeme uvažovat, že na korunových investicích je obdržený úrok 25 000 Kč a obdržené sankční poplatky 5 Kč. Na eurových pak je obdržený úrok ve výši 500 EUR. Co dál? Zejména je nutné převést úroky na eurových investicích do korun. Generální finanční ředitelství každý rok vyhlašuje jednotné kurzy. Pro rok 2018 je u EUR kurz 25,68 Kč za 1 EUR. 500 EUR je tedy 500 x 25,68 = 12 840 Kč.

Jak vyplnit formulář daňového přiznání?

Formulář je nejlepší vyplnit na daňovém portálu online. Nejenom že je na stránkách k dispozici nápověda, ale formulář kontroluje i případné chyby. Z hlediska zdanění výnosů na platformě Bondster bude investory zajímat řádek 38 (Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona). Do něj by si v případě uvedeného vzorového příkladu vyplnilo 25 000 Kč + 5 Kč + 12 840 Kč = 37 845 Kč.

vzor daňové přiznání

Samozřejmě, pokud má investor další příjmy dle §8 (kupříkladu dividendy nebo úroky z jiných půjček), tak je také zahrne do řádku 38.

Výše daňové sazby je u příjmů dle §8 na úrovni 15 %. Formulář automaticky zaokrouhlí základ daně na celá sta dolů, tedy na 37 800 Kč. V uvedeném případě by pak daň byla 5 670 Kč a čistý výnos po zdanění by byl 32 175 Kč.

Vyplněné daňové přiznání můžete na Finanční správu doručit hned několika způsoby. Pokud máte jako fyzické osoby datovou schránku, tak můžete použít zaslání přes tuto službu. Pokud datovku nemáte, tak máte dvě možnosti. Za prvé je možné celé přiznání vytisknout, podepsat a doručit na Finanční správu buď osobně anebo poštou. Anebo je možné datově odeslat daňové přiznání na Finanční úřad pomocí tlačítka „Odeslání písemnosti“ v pravém menu, jen se zvolí možnost nepodepisovat podání (myslí se tím podepsání digitální). Aplikace daňové přiznání odešle a vygeneruje dokument „Potvrzení podání učiněné datovou zprávou“. Tuto jednu stránku vytisknete, podepište a doručte na podatelnu FÚ (osobně nebo poštou).

Opět doporučujeme uložit si celé daňové přiznání ve formátu pdf nebo xml pro vlastní archivaci.


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky