Srovnání P2P investic a korporátních dluhopisů
Volejte +420 283 061 555

Srovnání P2P investic a korporátních dluhopisů

Pro investory
Srovnání P2P investic a korporátních dluhopisů

Na první pohled jsou P2P investice do půjček podobné korporátním dluhopisům, nicméně existují mezi nimi rozdíly, a to jak z právního, tak i investičního hlediska. Pojďme se na tyto aspekty podívat zejména z pohledu výnosu, likvidity a rizika.

Právní úprava a proces investice

Pokud jde o dluhopisy, tak základní právní úprava je obsažena v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech; dále se uplatní zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Investování přes P2P či P2B platformy funguje na bázi postoupení pohledávky neboli cese, jenž je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nejdříve upřesnění. V článku rozebíráme podlimitní (malé) nebo emise dluhopisů s prospektem, které nejsou burzovně obchodované. Proces primární investice do dluhopisu funguje tak, že investor se musí seznámit s emisními podmínkami či prospektem a následně podepisuje smlouvu o úpisu. Oproti tomu proces na P2P platformách zjednodušeně funguje tak, že na P2P platformy nejčastěji nebankovní instituce umísťují úvěry, které poskytly svým klientům – dlužníkům a následně na základě smlouvy o postoupení pohledávky se půjčka postoupí investorovi. Takže P2P platformy fungují jako prostředník mezi nebankovní institucí a investory.

Výnosy P2P vs. dluhopisy

U obou instrumentů se můžeme setkat s vyššími výnosy typicky od 5 % p.a. výše. U obou instrumentů rozhoduje především profil emitenta či nebankovní instituce, délka splatnosti, případně zda má dluhopis či P2P půjčka zajištění. P2P sektor je stále ještě ve vývojové fázi, a díky tomu se na P2P platformách můžeme setkat i s výnosy 10 % a více. Výnosy se u P2P půjček vyplácí typicky měsíčně, zatímco u dluhopisů většinou dochází k výplatě kupónu na kvartální bázi.

Zajištění, buyback garance a likvidita

Rozdíl investice do P2P oproti dluhopisům je zejména v tom, že s P2P investicemi mohou být spojeny buyback garance či zpětný odkup, jež zaručují navrácení peněz investora v případě, že dlužník nesplácí. Půjčky také mohou být zajištěny pomocí movitých či nemovitých věcí. Typicky buyback garance na P2P platformách funguje tak, že pokud dlužník 60 dní nesplácí, tak nebankovní instituce, která pohledávku postoupila, vrátí investorovi peníze i s úroky, které mu náleží. Jde-li o likviditu, tak často na P2P platformách mohou investoři najít sekundární trh, kde mají možnost prodat půjčky jiným investorům. Investoři se na P2P platformách mohou také setkat s další variantou likvidity v podobě pravidelného vystoupení z půjček v předem stanovených intervalech. Tato možnost je pak buď za mírný poplatek ze zbylé jistiny, nebo je zdarma.

V oblasti malých či prospektových emisí dluhopisů pak žádná buyback garance a ani sekundární trh neexistují. V případě, že chce investor vystoupit z dluhopisové investice, tak si fyzicky musí najít jinou osobu, na kterou by mohl listinné dluhopisy převést. Převod na jinou osobu se pak dělá pomocí rubopisu, avšak za předpokladu, že u dluhopisů není omezená převoditelnost. Z tohoto plyne, že P2P investice jsou mnohem likvidnější a mohou investorům nabízet mnohem větší záruky navrácení investice než dluhopisy.

Rizika P2P a korporátních dluhopisů

P2P odvětví v Evropě prozatím nepodléhá žádné výrazné regulaci, ale dá se očekávat, že s jeho růstem se budou objevovat snahy tento sektor zregulovat. P2P investice si rovněž neprošly žádnou recesí, což znamená, že není jasné, jak by se s ní toto odvětví případně vypořádalo. Dluhopisový trh existuje velmi dlouho, jeho forma je standardizovaná a regulovaná, takže v této oblasti nebudou vznikat významné změny. Ačkoliv jsou dluhopisy regulované, tak nikdo nedohlíží na finanční stabilitu emitenta. To znamená, že emitovat dluhopisy může prakticky jakákoliv firma i bez historie (a to platí i o emisích s prospektem, jelikož ČNB nezkoumá finanční stabilitu emitenta).

Částečnou výhodou u P2P může být to, že provozovatelé platforem mapují, jak se jednotlivým nebankovním společnostem daří. Rovněž na většině P2P platformách mohou investoři najít výroční auditované zprávy jednotlivých nebankovních institucí. Kupříkladu na naší P2P platformě Bondster mají investoři k dispozici všechny potřebné informace k jednotlivým nebankovním poskytovatelům. Oproti tomu u řady malých emisí dluhopisů nemají investoři k dispozici účetní závěrky, a mnohdy je nenajdou ani v obchodním rejstříku. U obou však platí, že je nutné, aby investoři před uskutečněním investice dané společnosti řádně prozkoumali.

Další rozdíly mezi P2P a korporátními dluhopisy

U P2P a dluhopisů je odlišný režim zdanění. U dluhopisů dělá emitent srážku daně u sebe a investorovi vyplácí čistý kupón, zatímco P2P půjčky si investor zdaňuje sám v rámci daňového přiznání.

U dluhopisů je relativně vysoký požadavek na minimální výši investice. To znamená, že nominální hodnota dluhopisů se pohybuje v desítkách tisíc korun. Pokud investor chce investovat menší objem peněz, tak jsou jeho možnosti diverzifikace velmi omezené. Na P2P platformách je možné investovat od malých částek – například na Bondster už od 100 korun do jedné půjčky.

Pokud na platformě Bondster investujete v EUR, tak jste určitě narazili na půjčky od společnosti TEZ Lombard. U úvěrů od tohoto poskytovatele se můžete setkat se zajištěním movitým majetkem. Konkrétně zlatými šperky, které se také dají celkem rychle prodat v případě, že dlužník nesplácí svůj závazek. Půjčky od tohoto poskytovatele jsou v EUR a nesou úrok až 13 % p.a. Zároveň společnost poskytuje buyback garanci, jelikož důvěřuje svému obchodnímu modelu. I když je LTV vyšší, kolem 80 %, tak je hodnota tohoto dvojitého zajištění velmi vysoká.

Buyback garance poskytovatele zvyšuje jistotu

Na pokročilých P2P portálech mohou investoři najít také funkci autoinvest, která automaticky investuje kapitál dle zvolených parametrů. Autoinvest Bondster značně zjednodušuje proces investování a šetří čas.

Autor: fl


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky